Algemene voorwaarden

Duidelijke algemene voorwaarden zijn belangrijk voor bedrijf en klant.
Hier kunt u de Algemene Voorwaarden van Avontuurlijk met GPS nalezen
Wij als bedrijf stellen u graag op de hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, is er een overeenkomst tussen Avontuurlijk met GPS en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Artikel 1 Website
1.1.
Avontuurlijk met GPS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook onze contactgegevens.
1.2.
Wij voldoen aan alle wettelijke eisen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.
1.3.
Foto’s die u aan ons verstrekt kunnen worden ingezet voor promotiedoeleinden van ons bedrijf, waaronder publicatie op onze website, onze facebookpagina en drukwerk.
1.4.
Ieder jaar wordt de orgineelste foto gkozen uit alle inzendingen. De orgineelste foto wordt beloond met een dinercheque t.w.v. € 100,–! Wij kiezen deze foto uit door middel van een facebook actie, de genomineerden en de winnaar krijgt hiervan per e-mail bericht. Over de uitslag valt niet te corresponderen. Door de prijs in ontvangst te nemen gaat u akkoord dat de foto door ons ingezet wordt als promotiedoeleind van ons bedrijf en kunnen door ons gepubliceerd worden op onder andere onze website, Facebookpagina en drukwerk.
1.5
Sinds 5 juni 2012 is onze webssite verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.
1.6.
Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
1.7.
Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om ons in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.
1.8.
Wij streven ernaar om u ten alle tijden van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft, zouden wij het op prijs stellen als u contact met ons op neemt.

 

Artikel 2 Annuleren
2.1.
Je kan je GPS speurtocht tot 24 uur van te voren annuleren.
Dit is tot 24 uur voor openingstijd van het gekozen restaurant op de geboekte datum. Het bedrag wordt binnen 7 werkdagen aan je teruggeboekt.
Voor annuleren kan je gebruik maken van het annuleringsformulier op de pagina annuleren.
2.2.
Voor een groepsuitje vanaf 10 personen kan er tot 7 dagen van te voren worden geannuleerd of gewijzigd. Voor een grote groep is het annuleringstermijn langer omdat het restaurant moet zorgen voor extra GPS apparaten op de gekozen datum.
Om een groepsuitje te annuleren of wijzigen neem je contact op met het restaurant waar je de boeking hebt gedaan.

 

Artikel 3 De overeenkomst
3.1.
De overeenkomst tussen ons en de klant komt tot stand door het boekingsformulier in te vullen en akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal. De geboekte GPS speurtocht is definitief nadat het annuleringstermijn van 24 uur voor openingstijd van het gekozen restaurant op de geboekte datum is verstreken.
3.2.
De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
3.3.
U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de website na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
3.4.
Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele vragen terecht kunt.
3.5.
Wij zijn aan u verplicht de GPS speurtocht op de geboekte plaats, datum en tijd aan u te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden de GPS speurtocht niet mogelijk zijn, dan zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 

 Artikel 4 De prijs
4.1.
De prijzen die op onze webssite staan vermeld, zijn altijd inclusief 21% BTW.
4.2.
Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.
4.3.
De prijs die bij de GPS speurtocht op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij de GPS speurtocht en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

 

Artikel 5 Borg
5.1.
Voorafgaand aan iedere GPS speurtocht wordt er door de startlocatie borg gevraagd voor het gebruik van het GPS apparaat. De borg bedraagt € 50,00 contant of door middel van een reservering op uw creditcard of een kopie van uw legitimatiebewijs.
5.2.
Vermissing- Wanneer het GPS apparaat niet ingeleverd wordt bij terugkomst bent u een borg van 50 euro verschuldigd aan de startlocatie.
5.3.
Schade- Wanneer het GPS apparaat met zichtbare schade wordt ingeleverd na afloop van een GPS speurtocht bent u een borg van 50 euro verschuldigd aan de startlocatie. Onder deze schade verstaan wij: zwarte vlekken op het beeldscherm door zichtbare schade of een barst in het beeldscherm.

 

Artikel 6 Klachten en garantie
6.1.
Klachten over de GPS speurtocht of de levering dienen per e-mail aan ons gemeld te worden, wij zullen hier zo spoedig mogelijk op reageren.
6.2.
De GPS speurtocht is bedoeld om op wegen en paden te blijven, lopen van deze GPS speurtocht is op eigen risico.
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier en avonturen beleefd met de GPS speurtocht! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1.

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan u en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen).

 

Artikel 8 Overmacht
8.1.
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheid-) instanties. Als wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan de startlocatie ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht
9.1.

Op de door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Geschillenbeslechting
10.1.

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland